پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد گزارشی پژوهشی است که دانشجویان در آن آموخته های علمی خود را طی سالها تحصیلات نشان می دهند و مورد ارزیابی اساتید قرار می گیرند. دانشجویان کارشناسی ارشد باید در نظر داشته باشند که در آینده پایان نامه شان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت پس لازم است بدانند که باید رساله ای حرفه ای و نوینی را ارایه دهند. به عبارتی دیگر پایان نامه باید به گونه ای باشد که فرضیه، پژوهش و نتایج به دست آمده از آن را با کیفیت خوبی نشان دهد.

پایان نامه کارشناسی ارشد


پژوهش و پایان نامه ای موفق است که محتوی و ارایه خوبی داشته باشد. تعداد صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد حداکثر صد و پنجاه صفحه است. در مراحل اولیه نگارش پایان نامه باید اهداف اصلی پژوهش خود را مشخص نمایید، و دقت کنید که به سوالهایی که طی تحقیق به وجود می آید تا انتهای تحقیق، پاسخ بدهید. به عبارتی باید مطمئن شوید که یافته های پژوهش پاسخگوی پرسشهای اولیه تان باشد. قبل از شروع پایان نامه به دنبال سوالی می روید و در راستای پاسخ به آن سوال جستجو می کنید، اما قبل از شروع پایان نامه با خود فکر کنید که آیا این سوال قبلا جایی مطرح شده است و یا اگر جوابی برای آن است، جواب جدید شما به اندازه کافی چالش برانگیز است یا خیر.
عنوان پایان نامه ارشد باید رسا، مختصر و جدید بوده و منعکس کننده محتوی پایان نامه باشد. صفحات ابتدایی پایان نامه شامل صفحاتی مانند صفحه بسم الله الرحمن الرحیم, طرح روی جلد, صورت جلسه دفاع از پایان نامه, تعهد نامه و حق چاپ  و تکثیر, چکیده و فهرست می شود. چکیده پایان نامه ارشد باید نمایی از متن اصلی باشد و شما باید توجه ویژه ای به این بخش داشته باشید زیرا که قسمت اول پایان نامه بسیار برای جلب توجه خواننده مهم می باشد.
صفحه آرایی پایان نامه ارشد نیز پر از نکته است که دانشجو می تواند آیین و قواعد آن را از سایت دانشگاه خود دریافت کند. در اینجا به خلاصه ای از آن قواعد اشاره می کنیم. به عنوان مثال عنوانهای فرعی را وسط خط و عنوانهای فرعی را ابتدای خط بنویسند. تمامی تصاویر و مدارک باید از ابتدا شماره گذاری شوند و ترتیب شماره ها باید تا انتها افزایش یابند. کل قلمهای تایپ باید به صورت استاندارد باشند و از نظم خاصی پیروی کنند. منحنی، نمودار و به طور کلی اشکال باید درون کادر بسته قرار بگیرند.
بخش دیگری از پایان نامه شامل فصلهای زیر می شود:
فصل اول پایان نامه: طرح مساله
در این بخش موضوع مورد مطالعه را تعریف کرده و به دلایل انتخاب مورد تحقیق اشاره می کنند. به طور کلی در این فصل اهداف کلی و جزیی و تعیین قلمرو مکانی و زمانی تحقیق را شرح می دهند.
فصل دوم پایان نامه: مروری بر ادبیات
مقدمه که سرآغاز متن تحقیق است را در این فصل شرح می دهند. مقدمه اهداف و اهمیت تحقیق را بین کرده و سوالات پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد می کند.
فصل سوم  پایان نامه: روش تحقیق
دراین بخش روش جمع آوری داده ها، جمعیت مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل را شرح می دهند.
فصل چهارم پایان نامه: یافته های تحقیق
این فصل از رساله به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نتایج آماری(درصد و فراوانی، ضریب همبستگی، آزمون تی، اف و ...) اختصاص دارد و شامل جدول، شکل و نمودار می باشد.
فصل پنجم پایان نامه: نتیجه گیری
در آخرین فصل رساله نتایج تحقیق را تجزیه و تحلیل می کنند و محدودیتهای در اختیار و خارج از اختیار پژوهشگر را توضیح می دهند. در این بخش می توان پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات پژوهشی را شرح داد. این جمع بندی کلی حاصل از نتایج تحقیق باید حدود یک تا دو صفحه باشد.
قسمت آخر پایان نامه شامل فهرست، چکیده انگلیسی، گزارش علمی یا فنی، به طورکلی یک پایان نامه خوب باید تعاریف عملیاتی و مفاهیم را به طور واضح و روشن بیان کند، انسجام  و یکدستی داشته باشد، ساختار آن از الگوی منطقی و منظمی پیروی کند، نکات و دستورات نگارشی در آن رعایت شود، نتایج نهایی پژوهش و پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق باشد و پیوستهای مورد نیاز در متن اصلی آورده شود.