کاربرد نرم افزارEviews  در پایان نامه اقتصاد

یکی از پرکاربردترین نرم افزارها برای تحلیل داده های آماری، نرم افزار Eviews است که در پایان نامهاقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد. می توان برای تحقیقات پایان نامه در حوزه برآورد مدل سازی اقتصادی و مالی، از نرم افزارهای تخصصی همچون ایویوز استفاده کرد. روش های متعددی در این نرم افزار تعریف شده اند که با استفاده از آنها محققان می توانند نتایج مطلوبی بدست آورند.نسخه های متعددی از نرم افزار Eviews تاکنون وارد بازار شده اند و هریک به خوبی نقاط ضعف نسخه های پیشین را پوشش داده و بر توانایی های آن افزوده اند. در این متن به برخی از کاربردهای این نرم افزار در پایان نامه اقتصاد اشاره می شود.

ویژگی های کاربردی نرم افزار Eviews در پایان نامه اقتصاد

  • برآورد معادلات رگرسیون خطی، غیرخطی: مدل های لگاریتمی، مدل های لگاریتمی-لگاریتمی، معادلات درجه دوم، استفاده از داده های مقطعی، داده های سری زمانی، پنل دیتا یا داده های ترکیبی، برای بررسی روابط متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار می گیرد.
  • قابلیت استفاده از متغیرهای مجازی: همانطور که می دانید، در مدل های اقتصادی، برخی از متغیرهای کیفی می توانند در روند متغیر وابسته تغییراتی ایجاد کنند که باید در نگارش پایان نامه با استفاده از اصول نظری در ادبیات، آنها را به صورت کمی درآوریم. نرم افزار ایویوز این امکان را برای پژوهشگران فراهم ساخته است.
  • حل سیستم معادلات ساده و معادلات همزمان: یکی از مدل های پیچیده در حل مسائل اقتصادی وجود متغیرهای تاثیرگذار بر سیستم در طول زمان است که با نرم افزار Eviews در پایان نامه اقتصاد قابل انجام است.
  • قابلیت رسم نمودارهای واریانس: نمودارهای میله ای، دایره ای، نقطه ای و دیگر نمودارهای رایج در ایویوز به آسانی رسم می شود.
  • قابلیت برآورد مدل های اقتصادی: با روش های OLS GLS, SLS, 2SLS, 3SLS, Logit, probit, و دیگر توابع مرسوم در علم اقتصاد با نرم افزار ایویوز انجام شدنی است که برای انجام پایان نامه ضروری خواهد بود.

انجام پایان نامه 

سفارش پایان نامه