پایان نامه مدیریت ریسک

در پایان نامه مدیریت گفته می‌شود که مدیریت ریسک، فرآیند شناسایی، تحلیل، ارزیابی، اجتناب، به حداقل رساندن و یا حذف ریسک در تمامی ابعاد عملکرد سازمان، به خصوص جنبه‌های مالی است. اهمیت مدیریت ریسک به حدی است که استراتژیهای متنوعی از جمله انتقال ریسک، تسهیم و تقسیم ریسک و کاستن از ریسک‌ به این منظور به کار می‌روند.

امروزه با توجه به پیچیدگی فضای کسب و کار در نتیجه‌ی ظهور فناوریها و دستاوردهای نوین در تمامی ابعاد تجاری،‌ تعداد مولفه‌های اثرگذار بر ریسک در عملکرد سازمان افزایش یافته و از این رو نقش مدیریت ریسک بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در  پایان نامه مدیریت  گفته می‌شود که مدیریت ریسک علاوه بر ابعاد مالی، جوانب دیگری از جمله اعتبار و ارزشهای مربوط به یک کسب و کار یا سازمان را نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد.

 

                                              

 

به طوری که امروزه تحقیقات متعددی به بررسی قابلیتهای مدیریت ریسک در جلوگیری از مخدوش شدن اعتبار یک برند و حفظ ارزشهای آن در نزد مشتریان می‌پردازند. مدیریت ریسک می‌تواند عدم قطعیتها در ابعاد عملکردی سازمان را پیشبینی نموده و از این طریق،‌ راهکارهای مناسب به منظور کاستن از آنها و افزایش قطعیت عملکرد را پیشنهاد دهد. در  پایان نامه مدیریت ، مدیریت ریسک مالی همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی تحقیقات مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به واسطه‌ی تجزیه و تحلیل فرآیندهای مالی، رویکردهای استراتژیک در راستای دستیابی به حداکثر سود و کاهش زیان مالی را ارائه می‌دهد. همچنین به تازگی مهندسی ارزش و تلفیق آن با مدیریت ریسک توسط برخی از محققین مورد مطالعه قرار گرفته است. 

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

ثبت نام دوره آموزشی پایان نامه مدیریت

مقاله isi