تهیه فهرست اولیه در پایان نامه مهندسی صنایع از خواسته ها و اهداف [۱۳۹۶-۰۲-۲۶] [مطالب]
پایان نامه مهندسی صنایع با محوریت علل تاخیر در پروژه ها [۱۳۹۵-۱۱-۰۹] [مطالب]
انجام پایان نامه مهندسی صنایع [۱۳۹۵-۰۴-۲۲] [مطالب]
پایان نامه مهندسی صنایع [۱۳۹۴-۰۷-۰۹] [مطالب]