پروپوزال پژوهشی دانشگاهی و مواردی که باید در آن به کار برد [۱۳۹۶-۰۴-۰۷] [مطالب]
نگارش یک پروپوزال قوی و قابل دفاع [۱۳۹۶-۰۴-۰۴] [مطالب]
خوب خواندن و خوب نوشتن کلید نگارش یک پروپوزال قوی [۱۳۹۶-۰۴-۰۴] [مطالب]
خوب نوشتن الزام پروپوزال نویسی موفق [۱۳۹۶-۰۴-۰۴] [مطالب]
اصول نگارش پروپوزال [۱۳۹۶-۰۴-۰۳] [مطالب]
چگونگی یادگیری پروپوزال نویسی [۱۳۹۶-۰۴-۰۳] [مطالب]
قواعد و چارپوب نگارش پروپوزال [۱۳۹۶-۰۴-۰۳] [مطالب]
بررسی بعد تئوریک و کاربردی پروپوزال [۱۳۹۶-۰۴-۰۱] [مطالب]
پیکره و شیرازه اصلی پروپوزال چیست؟ [۱۳۹۶-۰۳-۳۱] [مطالب]
پروپوزال و اهمیت دقت در نگارش آن [۱۳۹۶-۰۳-۳۱] [مطالب]
ویژگی های کلی پروپوزال مورد تایید دانشگاه ها و موسسات آموزشی [۱۳۹۶-۰۳-۳۰] [مطالب]
اصول پروپوزال نویسی [۱۳۹۶-۰۳-۲۷] [مطالب]
نوشتن پروپوزال [۱۳۹۶-۰۳-۲۴] [مطالب]
اهمیت نگارش پروپوزال [۱۳۹۶-۰۳-۲۳] [مطالب]
پروپوزال نویسی [۱۳۹۶-۰۳-۲۳] [مطالب]
1 2 3 4... 18